Lindorf on nyt Lowell

Lindorf Oy:n tietosuojatiedot

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi maksutapaa koskevan luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Lindorff Invest Oy. Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta voimme käsitellä hakemuksesi. Pyydettyjen tietojen antamatta jättäminen estää hakemuksen käsittelyn.

Luottohakemuksen tasapuolisen, sujuvan ja luotettavan käsittelyn varmistamiseksi luottopäätöksemme perustuu henkilötietojesi automaattiseen käsittelyyn ja arviointiin. Sinulla on oikeus riitauttaa automaattisesti tehty luottopäätös ja pyytää hakemuksesi käsittelyä uudelleen manuaalisesti. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä Lindorffin asiakaspalveluun, puh. 02 2700 327.

Voit pyytää omat tietosi Lindorffin asiakaspalvelusta tai tietosuojasivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta osoitteessa lindorff.fi/tietosuoja

Uppgifter om datasskydd

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter vid vår behandling av er kreditansökan, vid vårt kreditbeslut, vid skötandet av våra kundrelationer och vid vår kundbetjäning. Uppgifternas registeransvariga är Lindorff Invest Oy. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Ifall du inte uppger de begärda uppgifterna hindrar det vår behandling av er ansökan.

För att garantera en jämlik, smidig och tillförlitlig behandling av en kreditansökan baserar sig vårt kreditbeslut på en automatisk behandling och bedömning av dina personuppgifter. Du har rätt till att bestrida ett kreditbeslut som är gjort automatiskt. Du kan be om att din ansökan behandlas på nytt manuellt genom att kontakta Lindorff kundservice, tfn 02 2700 327.

Du kan be om dina egna uppgifter från Lindorff kundservice eller genom att fylla i en elektronisk blankett som finns på dataskydds-internetsidan. Tilläggsuppgifter om hur du kan kontrollera dina egna uppgifter och om dina rättigheter, om vår behandling av personuppgifter och den automatiska beslutsprocessen hittar du på adressen lindorff.fi/tietosuoja

Data privacy

Lindorff Invest Oy, as a data controller, processes your personal data when we handle your credit application, perform a credit decision, manage your customership or when we provide customer service to you. We need your personal data in order to be able to process your credit application. The failure to provide the requested data will prevent the handling of your application.

In order to ensure impartial, fluent and reliable processing of each credit application, we utilize automated decision-making where we process your personal data. You have the right to contest this automated decision and request that your credit application is re-processed manually by contacting Lindorff customer service, tel. 02 2700 327.

You are also entitled to access your personal data by contacting Lindorff customer service or by using the electronic form which is available in Data Privacy web pages. More information about data subject ́s rights including right of access and automated decision-making from our web pages lindorff.fi/tietosuoja